อ.ผาสุข ทิพย์เที่ยงแท้

ผช.ผอ.ฝ่ายอำนวยการ

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระมหากรุณาอันใหญ่หลวงของในหลวงต่อชาวไทย”

นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ โดยให้ยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท​

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และความจำเป็นที่จะมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ

เมื่อรู้จักพอก็จะทำให้จิตใจเป็นสุข ถ้าในเป็นสุขก็จะไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น รู้จักให้ทาน

รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเหล่านี้คือ ความพอเพียง หรือความพอดี​

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักปฏิบัติที่ต้องคำนึงถึงประกอบด้วย 3 หลัก 2 เงื่อนไขกล่าวคือ

​- เน้นการปฏิบัติตัวในทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 3 คุณลักษณะ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี   เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

- ส่วน 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คนไทยทุกคนจึงควรตระหนัก และหันมาดำเนินชีวิตในแบบยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำรัสชี้แนะแนวการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยของพระองค์ท่าน  เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ มาตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก

 

ดังคำขวัญที่ว่า “เศรษฐกิจดีสังคมมีวัฒนธรรม ขยันหาขยันทำ รักพ่อต้องพอเพียง”