ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา

นางทัศนีย์ ศิริมงคล

รอง.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

และงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษา

นายบัณฑิต  มีแก้ว

นางอุไรวรรณ  คงคำ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษาและงานแนะแนว/ประชาสัมพันธ์ภายใน

นางสาวนาตลัดดา ลิขิตอำไพพรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา

นางสาวจินตนา ใจเร็ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

และงานวิจัย/นวัตกรรมทางการศึกษา

นายจตุพร  ค้ำประเสริฐ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียน/นักศึกษา

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon