ปฏิทินการศึกษา

ภาคเรียน 2/2561

 

วัน / เดือน / ปี

รายละเอียด

2561

ตุลาคม

29 - 30

> เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน ปวส. 2

> เรียนตามปกติ

> เรียนตามปกติ

3 - 4

5 - 6

พฤศจิกายน

> เรียนตามปกติ

12 - 13

19 - 20

> เรียนตามปกติ

> เรียนตามปกติ

26 - 27

ธันวาคม

10

9.00 - 11.00 น. - ประชุมผู้ปกครองและแจ้งใบผลการเรียนนักศึกษา

12.00 - 14.00 น. - ประฉิมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาฝึกงานครั้งที่ 1 

10 - 11

>  วันที่ 10 ธันวาคม 2561 หยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

>  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรียนตามปกติ

17 - 18

24 - 25

31 - 1

  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ช่วงที่ 1)

>  เรียนตามปกติ

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2561

 วันที่  1  มกราคม 2562 หยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2561

2562

มกราคม

7 - 8

> เรียนตามปกติ

14 - 15

> เรียนตามปกติ

21 - 22

นักศึกษารับการติว การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561

  นักศึกษา ปวส. 2  สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561

27

28 - 29

> เรียนตามปกติ

กุมภาพันธ์

4 - 5

11 - 12

18 - 19

25 - 26

> เรียนตามปกติ

> เรียนตามปกติ

> เรียนตามปกติ

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ช่วงที่ 2)

มีนาคม

4

5 - 6

> ปัจฉิมนิเทศกลับสู่สถานศึกษา

> นักศึกษา เข้ารับการติว การสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

7 - 8

11

> นักศึกษา สอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

> ฝ่ายวิชาการ จัดส่งเอกสารสรุปผลการสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ศอจ