ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา

รอง.ผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอิสรียา ออสุวรรณ

หัวหน้างานระบบสารสนเทศ

และงานประชาสัมพันธ์

นายบัณฑิต  มีแก้ว

หัวหน้าแผนงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวชลธิชา  เตชะเจริญกิจ

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวจินตนา ใจเร็ว

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม