ทำเนียบผู้บริหาร

นายชนะการณ์  ออสุวรรณ

ผู้รับใบอนุญาต

นางอัจฉรียา  ออสุวรรณ

ผู้อำนวยการ

นางจันทร์จำรัส  เกิดพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางพเยาว์ พราหมณ์คล้ำ

นางจันทร์จำรัส  เกิดพันธ์

ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ

ผช.ผอ.ฝ่ายบริการ

และอาคารสถานที่​

นางทัศนีย์ ศิริมงคล

ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการ นักเรียน/นักศึกษา

นางสาวผาสุข ทิพย์เที่ยงแท้

ผช.ผอ.ฝ่ายอำนวยการ

นายวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา

ผช.ผอ.ฝ่ายมาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศึกษา