ฝ่ายอำนวยการ

นางผาสุข  ทิพย์เที่ยงแท้

รอง.ผอ.ฝ่ายอำนวยการ

นางปทุม  มณีตัน

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวจรรยา  จงเจริญ

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวรัตติยา  ศิริมงคล

หัวหน้างานบัญชี

​นางสาววาสนา หลำร่ำไป

หัวหน้างานบุคคล

และงานสารบรรณ

นางมาลี  ช่วยแก้ว

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวศิริลักษณ์ กล้าแข็ง

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

นายสหนิตย์  กุญชรทรัพย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคคล

และงานผลิตเอกสาร

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon