ฝ่ายอำนวยการ

T33001.jpg

นางผาสุข  ทิพย์เที่ยงแท้

รอง.ผอ.ฝ่ายอำนวยการ

นางปทุม  มณีตัน

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวจรรยา  จงเจริญ

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวรัตติยา  ศิริมงคล

หัวหน้างานบัญชี

​นางสาววาสนา หลำร่ำไป

หัวหน้างานบุคคล

และงานสารบรรณ

นางมาลี  ช่วยแก้ว

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวศิริลักษณ์ กล้าแข็ง

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

นายสหนิตย์  กุญชรทรัพย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคคล

และงานผลิตเอกสาร