อ.จิราวรรณ  วงศ์พานิชย์

หัวหน้างานโภชนาการและสุขาภิบาล

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน/นักศึกษา เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา ที่สอดคล้องกับ ปรัชญาโรงเรียนพณิชยการหัวหิน " ความรู้เยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม สรรสร้างคุณความดี " เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนสรุปได้ดังนี้

   คุณลักษณะข้อที่ 1 สนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้

 

เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซักถามปัญหาข้อสงสัย แสวงหาประสบการณ์และค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ควรปฏิบัติดังนี้

1) ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

 

2) แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม

    เช่น เรียนพิเศษนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษากลางในการสื่อสารทั่ว       โลก และประชาคมอาเซียน

3) จดจำ ศึกษาข้อมูลและข่าวเกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยนให้ได้ คือ สัญลักษณ์ธงชาติ ภาษาที่ใช้ในการทักทาย สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและอื่นๆ
 

คุณลักษณะข้อที่ 2 ความซื่อสัตย์สุจริต

คือ การพูดความจริง ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลักขโมย และยึดมั่นคุณธรรม เป็นต้น

 

1) ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย และวาจา ใจ

2) ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ

คุณลักษณะข้อที่ 3 ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อหน้าที่

การเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนด มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง ยอมรับผลการกระทำของตนเอง ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และจิตอาสา

1) ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน

2) เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

คุณลักษณะข้อที่ 4 ประหยัด นิยมไทย รู้จักใช้ และ เก็บออม

การใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน ปิดน้ำ ปิดไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ใช้จ่ายเงินของส่วนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด นิยมใช้ของไทย รู้เก็บ รู้ออม อยู่อย่างพอเพียง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

1) ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

2) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คุณลักษณะข้อที่ 5 ความเชื่อมั่นในตนเอง

กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้ายอมรับความจริง

เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือท้าทาย กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

คุณลักษณะข้อที่ 6 ความมีวินัย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ของสถานศึกษา ได้แก่ การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ ตรงต่อเวลา รักษาสาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูกาหนด และประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดีงาม

คุณลักษณะข้อที่ 7 มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติตนให้มีมารยาทแบบไทย

การแสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อื่น การพูดจาสุภาพ การช่วยเหลือผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การให้ความร่วมมือกับผู้อื่น การชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสาเร็จ กล่าวขอบคุณหรือกล่าวคาขอโทษตามสถานการณ์ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ตามแบบไทย

คุณลักษณะข้อที่ 8 การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน

เป็นความสำนึกในการไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติดอื่น ๆ ไม่เล่นการพนัน

หลีกเลี่ยงในการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นการพนัน

คุณลักษณะข้อที่ 9 มีวิถีชีวิตเป็นประชาธิปไตย

เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

คุณลักษณะข้อที่ 10 รักษาความสะอาดของร่างกาย สถานศึกษา และชุมชน

มีจิตสำนึก ทัศนคติ ที่ดี ต่อตนเอง สถานศึกษา และชุมชน

คุณลักษณะข้อที่ 11 อื่นๆ

คุณลักษณะเด็กดี 10 อย่าง จำได้ง่าย คล้องจอง

1) นับถือศาสนา

2) รักษาธรรมให้มั่น

3) เชื่อพ่อแม่ ครู อาจารย์

4) วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน

5) ยึดมั่นกตัญญู

6) เป็นผู้รู้ รักการงาน

7) ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะ บากบั่น ไม่เกียจ ไม่คร้าน

8) รู้จักออมประหยัด

9) ต้องซื่อสัตย์ ตลอดกาลๆ น้ำใจนักกีฬา กล้าหาญ

10)ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา