ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

นางพเยาว์ พราหมณ์คล้ำ

รอง.ผอ.ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

และหัวหน้าแผนงานอาคารสถานที่

นางสาวจิราวรรณ  วงศ์พานิชย์

นางอุไรวรรณ  คงคำ

หัวหน้างานโภชนาการและสุขาภิบาล

หัวหน้างานสุขภาพและอนามัย