ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

นางพเยาว์ พราหมณ์คล้ำ

รอง.ผอ.ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

และหัวหน้าแผนงานอาคารสถานที่

นางสาวจิราวรรณ  วงศ์พานิชย์

นางอุไรวรรณ  คงคำ

หัวหน้างานโภชนาการและสุขาภิบาล

หัวหน้างานสุขภาพและอนามัย

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon