สาขาการท่องเที่ยว
สาขาบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาชีพพื้นฐาน
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการหัวหินเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงาน ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

การประกวดคำขวัญกิจกรรมวันครู 61
การประกวดคำขวัญกิจกรรมวันครู 61

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพจนาพร เเสงเงิน ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การประกวดคำขวัญกิจกรรมวันครู 61
การประกวดคำขวัญกิจกรรมวันครู 61

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววาสนา หล่ำร่ำไป เจ้าหน้าที่ธุรการ

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการหัวหินเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงาน ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

1/3
กิจกรรมงานกีฬาสี
กิจกรรมงานกีฬาสี

งานกีฬาสีของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการหัวหิน ปี 2561

กิจกรรมวันครู
กิจกรรมวันครู

กิจกรรมกีฬากระชับมิตร
กิจกรรมกีฬากระชับมิตร

กิจกรรมงานกีฬาสี
กิจกรรมงานกีฬาสี

งานกีฬาสีของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการหัวหิน ปี 2561

1/6