ฝ่ายวิชาการ

นางจันทร์จำรัส  เกิดพันธ์

รอง.ผอ.ฝายวิชาการ

และหัวหน้าแผนงานวิชาการ

นางสาวปัทมา  ทิมดี

หัวหน้าแผนงานพัฒนา

หลักสูตรและการสอน

นางสาวพจนาพร  แสงเงิน

หัวหน้าแผนงานวัดผล

ประเมินผล

นางจันทร์จำรัส  เกิดพันธ์

หัวหน้าแผนงานวิชาการ

นางสาวธัญพร  เชาวนนท์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวนาทนารี  ทองคำ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงาน

พัฒนาหลักสูตร

และการสอน

นางสาวกีรณา  รักษ์เเก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงาน

วัดผลประเมินผล