ฝ่ายวิชาการ

นางจันทร์จำรัส  เกิดพันธ์

รอง.ผอ.ฝายวิชาการ

และหัวหน้าแผนงานวิชาการ

นางสาวปัทมา  ทิมดี

หัวหน้าแผนงานพัฒนา

หลักสูตรและการสอน

นางสาวพจนาพร  แสงเงิน

หัวหน้าแผนงานวัดผล

ประเมินผล

นางจันทร์จำรัส  เกิดพันธ์

หัวหน้าแผนงานวิชาการ

นางสาวธัญพร  เชาวนนท์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวนาทนารี  ทองคำ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงาน

พัฒนาหลักสูตร

และการสอน

นางสาวกีรณา  รักษ์เเก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงาน

วัดผลประเมินผล

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon