ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน

นายสุชัย  ออสุวรรณ

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ความเป็นมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน

 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2520 บนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา

เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์หัวหิน โดยมี นายสุชัย ออสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต

และนายเพทาย อมาตยกุล เป็นผู้จัดการ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพณิชยการหัวหิน”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521

ท่านผู้อำนวยการ นายสุชัย ออสุวรรณ ได้มีเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนของท่านเป็นโรงเรียนของท้องถิ่น

เพื่อให้การศึกษาในด้านบริหารธุรกิจ พาณิชยการ แก่เยาวชนในอำเภอหัวหิน และในอำเภอใกล้เคียง ท่านมุ่งหวังให้เป็นสถานศึกษา

ที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ การศึกษา การอบรมสั่งสมประสบการณ์ชีวิตและสังคม โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเป็นคนดีที่มีคุณค่า

มีคุณลักษณะที่ดี มีความสามารถและมีจิตสำนึกที่ดี ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและสังคม

สืบสานศิลปวัฒธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ นายสุชัย ออสุวรรณ ได้โอนกิจการให้ นายชนะการณ์ ออสุวรรณ (บุตรชาย) เป็นผู้บริหารกิจการ และสืบทอดเจตนารมณ์

ต่อจากท่าน ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 มาจนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันได้ขยายเนื้อที่ที่ดินซึ่งติดต่อกันอีก 9 ไร่ 81 1/10 ตารางวา รวมเนื้อที่ดินทั้งสิ้น ​

16ไร่ 3 งาน 81 1/10 ตารางวา และได้มีการปลูกสร้างอาคารขนาด 4 ชั้น จำนวน 15 ห้องเรียน 5 ห้องปฏิบัติการ ขึ้นในปี 2538

 

โรงเรียนฯ มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารปฏิบัติการ 1 หลัง รวมเป็นห้องเรียนทั้งสิ้น 25 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 10 ห้องเรียน ห้องสมุด

ขนาด 2 ห้องเรียนจำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนหอพักประจำรับได้ 70 คน เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. แบ่งเป็น 2 รอบคือ

รอบเช้า และรอบบ่าย (ค่ำ) ห้องปฏิบัติการ 11 ห้อง ประกอบด้วย- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 4 ห้องเรียน

- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไฟฟ้า 3 ห้องเรียน

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ห้องเรียน

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB) 1 ห้องเรียน

- ห้องปฏิบัติการทางการตลาด 1 ห้องเรียน

- ห้องปฏิบัติการสาขาการท่องเที่ยว 1 ห้องเรียน

ปรัชญาการจัดการศึกษา

ความรู้เยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม  สรรสร้างคุณความดี

ความรู้เยี่ยม  หมายถึง  การส่งเสริม พัฒนานักเรียน / นักศึกษาให้มีความรู้ที่ดีเยี่ยมในด้านวิชาการ และวิชาชีพ

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีความชำนาญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างดีเยี่ยม

                        

เปี่ยมด้วยคุณธรรม   หมายถึง การปลูกฝัง ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจน

เป็นผู้มีความเมตตาต่อบุคคลทั่วไป และห่างไกลยาเสพติด

                       

สรรสร้างคุณความดี หมายถึง การนำความรู้ และความมีคุณธรรมที่ดี ไปใช้ในการดำรงชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมได้อย่างมี ความสุข

 

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา

เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นศูนย์รวมของการศึกษาเรียนรู้ การอบรมบ่มนิสัย การสั่งสมประสบการณ์ชีวิต

และสังคม โดยมุ่งเน้นให้มีความตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ที่จะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะที่ดี

มีคุณภาพ ให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในอนาคต

 

วิสัยทัศน์(vision)

 

     "ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0"

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

ทักษะดี  วินัยเด่น  มีจิตอาสา

 

อัตลักษณ์ที่ดีของผู้เรียน คือ ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความชำนาญในวิชาการ วิชาชีพ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนเป็นคนดี รักษ์และดำรงขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นไทย มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตย และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีจิตอาสาและเป็นที่ยอมรับ

ของชุมชน ท้องถิ่น

คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ประหยัด  สุภาพ  รับผิดชอบ