โครงงาน เปิดนิดปิดหนอย 

ขอชักชวนพี่น้องชาวม่วงขาว ใส่ใจการเปิดและปิดไฟ ทุกอาคารเพื่อ โลกที่สดใสของเรา