ชมรมวิชาชีพบัญชี  ได้จัดทำโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเบื้องต้น 

ในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.   

ณ“ห้องปฏิบัติการบัญชี อาคาร ๓ ชั้น ๒”  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม  ทราบถึงขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 

มีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon