1.jpg

กิจกรรมชีวิตชาวค่ายลูก

จัดกิจกรรม ชีวิตชาวค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน

123358081_3467833246639583_7084523591754

งานบุญกฐิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ผู้อำนวยการอัจฉรียา ออสุวรรณ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดเขาลั่นทม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูเพิ่มเติม
เปิดนิดปิดหนอย.png

โครงการ เปิดนิด-ปิดหนอย

1  ตุลาคม 2563

เนื่องจากชมรมวิชาฃีพการตลาด วิทยาลัยพณิชยการเทคโนโลยีพณิฃยการหัวหินได้จัดกิจกรรมโครงงาน "เปิดนิด-ปิดหนอย" ในวันที่ 5 สิงหาคม - 5 ตุลาคม พ.ศ 2563 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวยฯ
ทางขมรมวิทชทฃีพ จึงขอเฃิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมกัน

รองเท้า.png

รองเท้าเข้าที่

1  สิงหาคม 2563  

เนื่องจากชมรมวิชาชีพ  การบัญชี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหินได้จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  รองเท้าเข้าที่ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  ถึง  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     ทางชมรมวิชาชีพฯ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกวด.png

โครงการ ชมรมดีเด่น

วันที่ 6 กรกฏาคม2563

 ขอเชิญ นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมประกวดกิจกรรม ชมรมดีเด่นประจำปี 2563 
สามารถติดต่อสมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน อวท.

ดูเพิ่มเติม
เข้าแถว 2.jpg

กิจกรรมเข้าแถวทำสมาธิ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญนักเรียนชาวม่วงขาว เข้าร่วม การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทำสมาธิ์ ณ โรงอาหาร วิทยาลัยพณิชยการหัวหิน เวลา 08.00 - 08.40 น. 

121229963_3423265207763054_8431317692851

กิจกกรม กิฬาต้านยา 

กิจกรรมกิฬาต้านยาเสพติด โดยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม
6.jpg

โครงการ อบรมมัคคุเทศก์

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

นักเรียน/นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเทียว ได้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ 

ดูเพิ่มเติม
)ฏ.png

ยุวชนประกันภัย

เนื่องจากชมรมวิชาชีพการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยกการหัวหินได้จัดกิจกรรมโครงการ "ยุวชนประกันภัย"ในวันที่ ๑ กันยายน - ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน
   ทางชมรมวิชาชีพฯจึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงาน ประกวดประเภทเพลงและหนังสั้น ร่วมกับสำนักงาน ( คปภ. ) จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเงินรางวัล

เข้าแถว-Recovered-Recovered.png

ชาวหัวหินร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกยรตื

วันที่ 17 กรกฏาคม2563

เนื่องจากชมรมวิชาชีพการตลาดวิทยาลัยดทคโนโลยีพณิชยการหัวหินได้ จัดกิจกรรมโครงการ "ชาวหัวหินร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกยรตื" ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลลา 12.30 - 16.00 น. ณ โรงพยาบาลหัวหิน 5 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทาชมรมวิชาชีพฯ จึงชอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ดูเพิ่มเติม
ประกวด.png

ประกวดคลิปวีดีโอ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา คนใดสนใจเข้าร่วมแข่งขัน     ประกวดคลิปวีดีโอ แนะนำวิทยาลัย     ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูเพิ่มเติม
1.jpg

กิจกรรมประชุมวิชาการ

จัดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของผู้เรียน

ดูเพิ่มเติม
กิฬา.png

เชิญชวน กิฬาต้ายาเสพติด

6 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรม ชีวิตชาวค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน

ทำแมส.png

หน้ากากอนามัยจากผ้าพิมพ์หัวหิน

13  สิงหาคม 2563  

 เนื่องจากชมรมวิชาชีพ  การบัญชี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหินได้จัดกิจกรรมโครงการ “หน้ากากอนามัยจากผ้าพิมพ์หัวหิน” ในวันที่ ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ “ห้องปฏิบัติการบัญชี อาคาร ๓ ชั้น ๒” วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     ทางชมรมวิชาชีพฯ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เข้าแถว.jpg

โครงการ เข้าแถวสวดมนต์

วันที่ 6 กรกฏาคม2563

ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษาชาวม่วง-ขาว เข้าร่วม         ทำกิจกรรม สวดมนต์ -ทำสมาธิตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.40 น. ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

อบรม.png

อบรม โปรแกรมบัญชี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องจากชมรมวิชาชีพ  การบัญชี   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหินได้จัดกิจกรรมโครงการ “อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเบื้องต้น” ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ “ห้องปฏิบัติการบัญชี อาคาร ๓ ชั้น ๒” วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       ทางชมรมวิชาชีพฯ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูเพิ่มเติม